Β. Παπακυρίτση 4, Παλαμάς Καρδίτσας, 43 200 Τηλ. Κέντρο: 24443-50-118, Γραφείο Δημάρχου: 24443-50-116

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «Δημιουργία ιστορικού έργου του Δήμου Παλαμά με τίτλο: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ - ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

   Ενημερωθείτε για προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «Δημιουργία ιστορικού έργου του Δήμου Παλαμά με τίτλο: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ - ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

  1. Διακήρυξη - Μελέτη - ΤΕΥΔ ΚΗΜΔΗΣ ( pdf)
  2. Προκήρυξη ΚΗΜΔΗΣ ( pdf)
  3. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης ( docx)
  4. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης ( odt)