Β. Παπακυρίτση 4, Παλαμάς Καρδίτσας, 43 200 Τηλ. Κέντρο: 24443-50-118, Γραφείο Δημάρχου: 24443-50-116

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθμ. 119/24-3-2020 απόφασης Δημάρχου

   Ενημερωθείτε για την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Παλαμά περί μετάθεσης ημερομηνίας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ 88209, ο οποίος αφορά στην αριθμ. 20PROC006388365 2020-03-06 Αναλυτική Διακήρυξη για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμση Γυμνασίου - ΕΠΑ.Λ. Παλαμά» ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

  1. Απόσπασμα τακτικής συνεδρίασης 100/2020 Ο.Ε. Δ. Παλαμά ( pdf)