Β. Παπακυρίτση 4, Παλαμάς Καρδίτσας, 43 200 Τηλ. Κέντρο: 24443-50-118, Γραφείο Δημάρχου: 24443-50-116

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Παλαμά»

   Παρέχονται διευκρινίσεις (επί των τεχνικών προδιαγραφών) σχετικά με τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Παλαμά», με ημερομηνία διενέργειας την 09-12-2019. Παρακαλούμε ανοίξτε το σχετικό αρχείο: