Προκήρυξη δημόσιας σύμβασης ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασσκευής του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Παλαμά»

   Ενημερωθείτε για την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Παλαμά» ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

 1. Διακήρυξη – Μελέτη ( pdf)
 2. Περίληψη διακήρυξης ( pdf)
 3. Τεχνική περιγραφή ( pdf)
 4. Τεχνικές προδιαγραφές ( pdf)
 5. Προϋπολογισμός ( pdf)
 6. Τιμολόγιο – γενικοί όροι ( pdf)
 7. Τιμολόγιο Δημαρχείου ( pdf)
 8. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ( pdf)
 9. ΣΑΥ ( pdf)
 10. ΦΑΥ ( pdf)
 11. ΤΕΥΔ ( docx)
 12. ΤΕΥΔ ( odt)
 13. ΤΕΥΔ ( pdf)