Προκήρυξη δημόσιας σύμβασης ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς πάρκου Αστέριον ΔΚ Παλαμά»

   Ενημερωθείτε για την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς πάρκου Αστέριον ΔΚ Παλαμά» ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

  1. Διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ ( pdf)
  2. Περίληψη προκήρυξης ΚΗΜΔΗΣ ( pdf)
  3. Τιμολόγιο μελέτης ( pdf)
  4. Τοπογραφικό ( pdf)
  5. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης ( docx)
  6. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης ( odt)