Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Εξοπλισμός τριτοβάθμιας επεξεργασίας εκροών ΕΕΛ Παλαμά»

   Ενημερωθείτε για τον ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας με τίτλο «Εξοπλισμός τριτοβάθμιας επεξεργασίας εκροών ΕΕΛ Παλαμά» (τριών τμημάτων) ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

 1. Διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ ( pdf)
 2. Διακήρυξη ( pdf)
 3. Περίληψη διακήρυξης ΚΗΜΔΗΣ ( pdf)
 4. Περίληψη διακήρυξης ( pdf)
 5. Ειδικοί όροι ( pdf)
 6. Οριζοντιογραφία ( pdf)
 7. Παράρτημα 2-1 – Τμήμα 1 – Τεχνική περιγραφή ( pdf)
 8. Παράρτημα 2-2 – Τμήμα 2 – Τεχνική περιγραφή ( pdf)
 9. Παράρτημα 2-3 – Τμήμα 3 – Τεχνική περιγραφή ( pdf)
 10. Παράρτημα 3-1 – Τμήμα 1 – Τεχνικές προδιαγραφές ( pdf)
 11. Παράρτημα 3-2 – Τμήμα 2 – Τεχνικές προδιαγραφές ( pdf)
 12. Παράρτημα 3-3 – Τμήμα 3 – Τεχνικές προδιαγραφές ( pdf)
 13. Τμήμα 1 – Προσωρινή δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( pdf)
 14. Τμήμα 1 – Οριστική δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( pdf) (αρ. αναφοράς: 2019-174413)
 15. Τμήμα 1 – ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ ( pdf)
 16. Τμήμα 1 – ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ ( xml)
 17. Τμήμα 2 – Προσωρινή δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( pdf)
 18. Τμήμα 2 – Οριστική δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( pdf) (αρ. αναφοράς: 2019-174411) ( pdf)
 19. Τμήμα 2 – ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ ( pdf)
 20. Τμήμα 2 – ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ ( xml)
 21. Τμήμα 3 – Προσωρινή δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  ( pdf)
 22. Τμήμα 3 – Οριστική δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αρ. αναφοράς: 2019-174410) ( pdf)
 23. Τμήμα 3 – ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ ( pdf)
 24. Τμήμα 3 – ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ ( xml)
 25. Προϋπολογισμός ( pdf)
 26. Οικονονική προσφορά ( pdf)
 27. Διακήρυξη (όλα μαζί) ( pdf)
 28. Τμήμα 1 – Σύμβαση ( pdf)
 29. Τμήμα 1 – Σύμβαση ( xml)
 30. Τμήμα 2 – Σύμβαση ( pdf)
 31. Τμήμα 2 – Σύμβαση ( xml)
 32. Τμήμα 3 – Σύμβαση ( pdf)
 33. Τμήμα 3 – Σύμβαση ( xml)