Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών»

   Ενημερωθείτε για την προκήρυξη του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

  1. Διακήρυξη – Μελέτη – ΕΕΕΣ ΚΗΜΔΗΣ ( pdf)
  2. Περίληψη Διαύγεια (96ΚΩΩΞΛ-ΦΣΨ)( pdf)
  3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ( docx)
  4. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ( odt)
  5. ΕΕΕΣ ( pdf)
  6. ΕΕΕΣ ( αποσυμπιέστε για να πάρετε το XML αρχείο)