Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων»

   Ενημερωθείτε για την ανοικτή διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων» ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

 1. Διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ ( pdf)
 2. Περίληψη διακήρυξης ( pdf)
 3. Τεχνική έκθεση ( pdf)
 4. Προϋπολογισμός ( pdf)
 5. Τιμολόγιο ( pdf)
 6. Γενική συγγραφή υποχρεώσεων έργου ( pdf)
 7. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων έργου ( pdf)
 8. ΣΑΥ ( pdf)
 9. ΦΑΥ ( pdf)
 10. ΤΕΥΔ ( doc)
 11. ΤΕΥΔ ( odt)
 12. ΤΕΥΔ ( pdf)
 13. Έντυπο οικονομικής προσφοράς ( pdf)