Δ.Ε.Υ.Α.Π.

{slider title=”Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Παλαμά (Δ.Ε.Υ.Α.Π.)” open=”false” class=”icon”}    Σύμφωνα με το αρ. 1  του νόμου 1069/1980 (ΦΕΚ 191 – Τεύχος Α) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 1 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107 – Τεύχος Α) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και […]

Διαβάστε περισσότερα