Κέντρο Κοινότητας

Βασική προτεραιοτήτα για το Δήμο Παλαμά αποτελεί η εκπόνηση και η υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, τα οποία περιλαμβάνουν ένα πλέγμα δράσεων, που αποσκοπούν στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από αυξημένη ζήτηση για παροχές κοινωνικής προστασίας, εξαιτίας της δυσμενούς κοινωνικοοικονομικής συγκυρίας, ο Δήμος Παλαμά, με σωστό προγραμματισμό και σωστή αξιοποίηση των […]

Διαβάστε περισσότερα

Νομικά Πρόσωπα

   Σύμφωνα με το άρθρο 252 του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114 – Τεύχος Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»: Οι Δήμοι και οι Κοινότητες μπορούν να συνιστούν ή να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τις παρακάτω ειδικότερες ρυθμίσεις. Οι επιτρεπόμενες μορφές των επιχειρήσεων αυτών είναι οι εξής: Δημοτικές ή […]

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.Υ.Α.Π.

{slider title=”Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Παλαμά (Δ.Ε.Υ.Α.Π.)” open=”false” class=”icon”}    Σύμφωνα με το αρ. 1  του νόμου 1069/1980 (ΦΕΚ 191 – Τεύχος Α) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 1 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107 – Τεύχος Α) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και […]

Διαβάστε περισσότερα