Συζήτηση και λήψη απόφασης περί Ορισμού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ-11 της ΕΥΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών

     Ενημερωθείτε για την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Παλαμά περί Ορισμού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ-11 της ΕΥΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών ανοίγοντας το παρακάτω σχετικό αρχείο: Απόσπασμα τακτικής συνεδρίασης 52/2021 Ο.Ε. Δ. Παλαμά ( pdf)

Διαβάστε περισσότερα

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού κατεπειγουσών αναγκών Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

     Ενημερωθείτε για την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Παλαμά περί λήψης απόφασης έγκρισης πρόσληψης προσωπικού κατεπειγουσών αναγκών Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) ανοίγοντας το παρακάτω σχετικό αρχείο: Απόσπασμα τακτικής συνεδρίασης 188/2020 Ο.Ε. Δ. Παλαμά ( pdf)

Διαβάστε περισσότερα

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ματαίωσης του με ανοικτή διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΕ ΧΥΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»

     Ενημερωθείτε για την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Παλαμά περί ματαίωσης του με ανοικτή διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΕ ΧΥΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» ανοίγοντας το παρακάτω σχετικό αρχείο: Απόσπασμα τακτικής συνεδρίασης 193/2020 Ο.Ε. Δ. Παλαμά ( pdf)

Διαβάστε περισσότερα

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθμ. 119/24-3-2020 απόφασης Δημάρχου

     Ενημερωθείτε για την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Παλαμά περί μετάθεσης ημερομηνίας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ 88209, ο οποίος αφορά στην αριθμ. 20PROC006388365 2020-03-06 Αναλυτική Διακήρυξη για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμση Γυμνασίου – ΕΠΑ.Λ. Παλαμά» ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία: Απόσπασμα τακτικής συνεδρίασης 100/2020 Ο.Ε. […]

Διαβάστε περισσότερα

Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΦΥΛΛΟΥ»

   Ενημερωθείτε για την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Παλαμά περί μετάθεσης ημερομηνίας διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΦΥΛΛΟΥ» λόγω μη κατάθεσης προσφορών ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία: Απόσπασμα τακτικής συνεδρίασης 31/2019 Ο.Ε. Δ. Παλαμά ( pdf)

Διαβάστε περισσότερα