Αποσπάσματα πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ. Παλαμά

Απόσπασμα από το πρακτικό της 01/2019 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά (ΩΙ24ΩΞΛ-ΕΤΞ) «Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 64 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του Ν. 4555/2018) για την πρώτη θητεία της τρέχουσας Δημοτικής περιόδου, ήτοι: από 08–09–2019 έως 06–11–2021» Απόσπασμα από το πρακτικό της 02/2019 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου […]

Διαβάστε περισσότερα