Υπενθύμιση για το «Βιβλίο Αναφοράς του ν. 3868/2010 και 4633/2019»

   Ο Δήμος Παλαμά υπενθυμίζει στους ενδιαφερόμενους ότι, σύμφωνα με τη με αρ. Δ2β/Γ.Π.οικ. 80727 Απόφαση (ΦΕΚ 4177 / Τεύχος Β’ / 15-11-2019) περί καθορισμού «των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α’/3.8.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», άρθρο 3 «Επιβολή προστίμων», παράγραφος 2, οι υπόχρεοι των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος οφείλουν να προμηθεύονται και να τηρούν «Βιβλίο Αναφοράς του ν. 3868/2010 και 4633/2019». Σύμφωνα με την Απόφαση, πρόκειται για κοινό 100φυλλο βιβλίο αναφορών με χοντρό εξώφυλλο και με αριθμημένες σελίδες, ριγέ, μεγέθους Α4, θεωρημένο από την αδειοδοτούσα αρχή. Στην ίδια Απόφαση, στο άρθρο 1, ορίζονται οι Αρμόδιες Αρχές και τα Όργανα Ελέγχου.

   Η θεώρηση γίνεται από το Δήμο ατελώς, χωρίς αίτηση. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος για τη θεώρηση του «Βιβλίου Αναφοράς» είναι:

  • Φωτοαντίγραφο της άδειας του καταστήματος
  • Μια μηδενική ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης

   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2444350111 (κ. Βαϊόπουλος Κωνσταντίνος).