Σημαντική Ανακοίνωση: Απόφαση Δημάρχου μεταφοράς ημερομηνίας αποσφράγισης διαγωνισμού

   Eνημερωθείτε για την απόφαση Δημάρχου μεταφοράς ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ 88564 για το έργο «Δημοτική Οδοποιΐα», ανοίγοντας το παρακάτω σχετικό έγγραφο: