Πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση της Δομής του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Παλαμά

   Ενημερωθείτε για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παλαμά» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Περιφερειακό Επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» για τη στελέχωση της Δομής του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου.

   Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από 4/8/2022 έως και 16/8/2022!

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, τη βαθμολόγιση των κριτιρίων επιλογής, τα τυπικά προσόντα και καταληκτικές ημερομηνίες ανοίξτε τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

   Παρακαλούμε κατεβάστε το ενημερωμένο έντυπο αίτησης: