Πρόσληψη είκοσι επτά (27) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

   Ενημερωθείτε για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο ΠΑΛΑΜΑ.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, τη βαθμολόγιση των κριτιρίων επιλογής, τα τυπικά προσόντα και καταληκτικές ημερομηνίες ανοίξτε τα παρακάτω σχετικά αρχεία: