Πρόσληψη είκοσι δύο (22) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

   Ενημερωθείτε για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Παλαμά.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, τη βαθμολόγιση των κριτιρίων επιλογής, τα τυπικά προσόντα και καταληκτικές ημερομηνίες ανοίξτε το παρακάτω σχετικό αρχείο: