Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπυξης 2014 – 2020

   Τα ενδιαφερόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με το άρθρο 3 της με αριθ. πρωτ. 104/7056/21-1-2015 (ΦΕΚ Β’ 147/2015) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων» κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως ισχύει, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 – «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014 – 2020.

   Για περισσότερες λεπτομέρειες (κατηγορίες ενίσχυσης, είδος και ύψος ενίσχυσης, στόχοι του μέτρου, περιοχές εφαρμογής, φορείς, κριτήρια επιλεξιμότητας, δεσμεύσεις δικαιούχων, περίοδος – διαδικασία υποβολής αιτήσεων, κ.λπ.) ανοίξτε τα παρακάτω σχετικά αρχεία: