Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για την Διοίκηση, τις Υπηρεσίες Συντήρησης και Καθαριότητας και την Εξυπηρέτηση των Πολιτών του Δήμου Παλαμά – Προμήθεια φορτιστών για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα του Δήμου Παλαμά – Προμήθεια συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ενέργεια και αιολική ενέργεια

Ημερομηνία δημοσίευσης: 27/10/2023

 

   Ενημερωθείτε για την προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού «άνω των ορίων» για την σύναψη σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για την Διοίκηση, τις Υπηρεσίες Συντήρησης και Καθαριότητας και την Εξυπηρέτηση των Πολιτών του Δήμου Παλαμά – Προμήθεια φορτιστών για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα του Δήμου Παλαμά – Προμήθεια συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ενέργεια και αιολική ενέργεια» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

  1. Περίληψη διακήρυξης ( pdf)
  2. Τεύχος Διακήρυξης διαγωνισμού ( pdf)