Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για την Διοίκηση, τις Υπηρεσίες Συντήρησης και Καθαριότητας και την Εξυπηρέτηση των Πολιτών του Δήμου Παλαμά – Προμήθεια φορτιστών για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα του Δήμου Παλαμά – Προμήθεια Net Metering Υβριδικής Μονάδας Ανεμογεννήτριας και Φωτοβολταϊκού

Ημερομηνία δημοσίευσης: 09/02/2024

 

   Ενημερωθείτε για την προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού «άνω των ορίων» για την σύναψη σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για την Διοίκηση, τις Υπηρεσίες Συντήρησης και Καθαριότητας και την Εξυπηρέτηση των Πολιτών του Δήμου Παλαμά – Προμήθεια φορτιστών για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα του Δήμου Παλαμά – Προμήθεια Net Metering Υβριδικής Μονάδας Ανεμογεννήτριας και Φωτοβολταϊκού» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (ανά τιμή μονάδας υλικού), βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

  1. Περίληψη διακήρυξης ( pdf)
  2. Διακήρυξη διαγωνισμού ( pdf)