Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση αρδευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. Φύλλου»

   Ενημερωθείτε για την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση αρδευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. Φύλλου» ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

 1. Διακήρυξη – Μελέτη ΚΗΜΔΗΣ ( pdf)
 2. Περίληψη διακήρυξης ΚΗΜΔΗΣ ( pdf)
 3. Τεχνική έκθεση ( pdf)
 4. Τεχνικές προδιαγραφές εκτελέσεως διατρητικών & λοιπών εργασιών κατασκευής γεωτρήσεων ( pdf)
 5. Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής υδρογεωτρήσεων ( pdf)
 6. Προϋπολογισμός ( pdf)
 7. Τιμολόγιο ( pdf)
 8. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ( pdf)
 9. ΣΑΥ-ΦΑΥ ( pdf)
 10. ΤΕΥΔ ( pdf)
 11. ΤΕΥΔ ( docx)
 12. ΤΕΥΔ ( odt)
 13. Έντυπο προσφοράς ( pdf)
 14. Διακήρυξη ( pdf)