Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «Δημιουργία ιστορικού έργου του Δήμου Παλαμά με τίτλο: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ – ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

   Ενημερωθείτε για προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «Δημιουργία ιστορικού έργου του Δήμου Παλαμά με τίτλο: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ – ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

  1. Διακήρυξη – Μελέτη – ΤΕΥΔ ΚΗΜΔΗΣ ( pdf)
  2. Προκήρυξη ΚΗΜΔΗΣ ( pdf)
  3. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης ( docx)
  4. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης ( odt)