Προκήρυξη δημόσιας σύμβασης ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια Τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών»

   Ενημερωθείτε για την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια Τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών» ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

  1. Διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ ( pdf)
  2. Προκήρυξη ΚΗΜΔΗΣ ( pdf)
  3. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης ( docx)
  4. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης ( odt)
  5. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης ( pdf)
  6. Διευκρινίσεις προς τους διαγωνιζόμενους ( pdf)

   Προσοχή! Απόφαση Οικ. Επ, μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης (υπο)φακέλων δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών (ΨΜ88ΩΞΛ-ΗΦΠ) ( pdf)