Προκήρυξη δημόσιας σύμβασης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Eνεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου – ΕΠΑ.Λ. Παλαμά»

   Eνημερωθείτε για την πρόθεση του Δήμου Παλαμά να προβεί σε διενέργεια ανοικτής διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου – ΕΠΑ.Λ. Παλαμά», ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά έγγραφα: