Προκήρυξη δημόσιας σύμβασης ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Παλαμά»

   Ενημερωθείτε για την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Παλαμά» ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

  1. Διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ ( pdf)
  2. Προκήρυξη ΚΗΜΔΗΣ ( pdf)
  3. Τιμολόγιο μελέτης ( pdf)
  4. Σχέδια παιδικών χαρών ( pdf)
  5. Έντυπο οικονομικής προσφοράς ( pdf)
  6. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης ( docx)
  7. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης ( odt)
  8. Διευκρινίσεις (4/12/2019) ( pdf)