Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Ελέγχου Διαρροών (Τηλεέλεγχος – Τηλεχειρισμός)»

   Ενημερωθείτε για την προκήρυξη του ανοικτού, δημόσιου, διεθνή, ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Ελέγχου Διαρροών (Τηλεέλεγχος – Τηλεχειρισμός), Παρακολούθησης και Αυτόματου Ελέγχου Υδραυλικών και Λειτουργικών Παραμέτρων Κεντρικού Συστήματος Τροφοδοσίας Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Παλαμά», ο οποίος έχει λάβει το συστημικό αριθμό 164401, ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

  1. Διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ ( pdf)
  2. Περίληψη ΚΗΜΔΗΣ ( pdf)