Πολιτική Απορρήτου

Συλλογή και Χρήση Πληροφοριών

Ο Δήμος Παλαμάς είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης των πληροφοριών που συλλέγονται στον παρόντα ιστότοπο. Η εν λόγω πληροφόρηση δεν θα πωληθεί, μοιραστεί ή ενοικιαστεί προς τρίτα πρόσωπα πέραν όσων αναφέρονται στην παρούσα δήλωση. Το “”palamas.gr” συλλέγει πληροφορίες από τους επισκέπτες  / χρήστες του σε διάφορα σημεία του ιστότοπου.

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το “palamas.gr” χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση της – ηλεκτρονικής ή άλλης – αλληλογραφίας, καθώς και για τη λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος μέσω πλατφόρμων εξυπηρέτησης πολιτών (Ηλεκτρονικά Αιτήματα / Ηελκτρονικές Πληρωμές) και σε καμία περίπτωση δεν πωλούνται, ενοικιάζονται ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαβιβάζονται ή/και κοινοποιούνται σε τρίτους. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση των στοιχείων επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου και αποκλειστικά προς τις αρμόδιες αρχές. Η συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων από το “palamas.gr” υπόκειται στους όρους της παρούσας δήλωσης απορρήτου καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Νόμος 4624/2019 (ΦΕΚ 137, Α’) “Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις”) και του ευρωπαϊκού δικαίου για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 “για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)”, γνωστό και ως GDPR). Ο επισκέπτης / χρήστης του “palamas.gr” διατηρεί όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις προαναφερθείσες ελληνικές και ευρωπαϊκές διατάξεις, καθώς και τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, συμπλήρωσης και διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων. Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στον ιστότοπό μας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Επίσης, το “palamas.gr” δεν ευθύνεται για περιπτώσεις συλλογής προσωπικών δεδομένων από τους συνδεδεμένους ιστότοπους. Η παρούσα δήλωση απορρήτου ισχύει μόνο για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, επεξεργάζονται και διαχειρίζονται από το “palamas.gr”. Διαβάστε περισσότερα για την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Προσωπικά Δεδομένα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Κάνοντας κάποιος χρήση της πλατφόρμας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δήμου Παλαμά, συλλέγονται προσωπικά δεδομένα.

Κατά τη σύνδεση στην πλατφόρμα με λογαριασμό taxisnet, ο χρήστης ειδοποιείται για το σε ποια προσωπικά του δεδομένα θα επιτραπεί να έχει πρόσβαση η πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. Συνήθως είναι τα παρακάτω:

 • username (όνομα χρήστη στο taxisnet)
 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
 • Επώνυμο
 • Όνομα
 • Πατρώνυμο
 • Μητρώνυμο
 • Έτος Γεννήσεως

Κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της εγγραφής του χρήστη στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και της διεπαφής του με αυτή, ζητείται να δοθούν προσωπικά δεδομένα, όπως:

 • email (υποχρεωτικό)
 • Χώρα (προαιρετικό)
 • Πόλη (προαιρετικό)
 • Τ.Κ. (προαιρετικό)
 • Διεύθυνση (προαιρετικό)
 • Κινητό τηλέφωνο (προαιρετικό)

Τα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα για:

 1. την εξουσιοδότηση, πιστοποίηση και ταυτοποίηση του χρήστη (συνδεόμενος μέσω λογαριασμού taxinet)
 2. την διεκπεραίωση των αιτημάτων και ενεργιών που κάνει ο χρήστης μέσα από την πλατφόρμα

Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη υπόκεινται σε επεξεργασία κατά τους παρακάτω τρόπους:

 • Συλλέγονται αυτόματα από την πλατφόρμα του taxisnet
 • Συλλέγονται με την υποβολή τους από το χρήστη
 • Αποθηκεύονται στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δήμου Παλαμά
 • Ανακτούνται, χρησιμοποιούνται και τροποποιούνται από τους υπαλλήλους του Δήμου, οι οποίοι έχουν οριστεί αρμόδιοι για την διεκπεραίωση των αιτημάτων των χρηστών
 • Ανακτούνται, χρησιμοποιούνται και τροποποιούνται από υπαλλήλους της εταιρίας υλοποίησης και συντήρησης της πλατφόρμας, οι οποίοι έχουν οριστεί αρμόδιοι για τεχνική υποστήριξη του λογισμικού της

Φάκελοι Καταχωρήσεων (Log Files)

Το “palamas.gr” χρησιμοποιεί τις IP διευθύνσεις (Internet Protocol) για την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων που αφορούν στην επισκεψιμότητα και τη διαχείριση του ιστότοπου. Οι IP διευθύνσεις σε καμία περίπτωση δεν συνδέονται με προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη / χρήστη του “palamas.gr”.

Ασφάλεια

Το “palamas.gr” λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών του. Οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλει ο επισκέπτης / χρήστης μέσω του “palamas.gr” προστατεύονται συγχρόνως online και offline.

Το “palamas.gr” χρησιμοποιεί ισχυρή κρυπτογραφία για τη μετάδοση των πληροφοριών από και προς την ιστοσελίδα.

Γνωστοποίηση Αλλαγών

Το “palamas.gr” διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των ανωτέρω όρων μέσα στο υφιστάμενο ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω όροι υποστούν οποιαδήποτε μεταβολή, το “palamas.gr” θα ενημερώνει τους επισκέπτες / χρήστες του με ανακοινώσεις μέσω του ιστότοπου.