Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Παλαμά»

   Παρέχονται διευκρινίσεις (επί των τεχνικών προδιαγραφών) σχετικά με τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Παλαμά», με ημερομηνία διενέργειας την 09-12-2019. Παρακαλούμε ανοίξτε το σχετικό αρχείο: