Πίνακες πορισμάτων εκτίµησης ζηµιών – Βροχόπτωση 2023

Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/03/2024

 

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε την Δευτέρα, 11/03/2024, τους πίνακες µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από τα ζηµιογόνα αίτια:

  1. ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 21/05/2023 στις καλλιέργειες παραγωγών της Δ.Κ. Παλαμά.

  2. ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 21/05/2023 στις καλλιέργειες παραγωγών της Τ.Κ. Βλοχού.

  3. ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 25/05/2023 στις καλλιέργειες παραγωγών της Τ.Κ. Καλυβακίων.

  4. ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 28/05/2023 στις καλλιέργειες παραγωγών της Τ.Κ. Μάρκου.

  5. ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 30/05/2023 στις καλλιέργειες παραγωγών της Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου.

  6. ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 31/05/2023 στις καλλιέργειες παραγωγών της Τ.Κ. Γοργοβιτών.

  7. ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 04/06/2023 στις καλλιέργειες παραγωγών της Δ.Κ. Παλαμά.

  8. ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 13/06/2023 στις καλλιέργειες παραγωγών της Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου.

Τα πορίσµατα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων παραγωγών για 10 ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι την 21/03/2024. Κάθε ενδιαφερόµενος παραγωγός µπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσµατα των πραγµατογνωµοσυνών και όποιος διαφωνεί µε αυτά, µπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίµησης µέσα στην παρακάτω προθεσµία των 10 ηµερολογιακών ηµερών.

Χρονικό διάστηµα υποβολής ενστάσεων

Από: 11/03/2024 έως: 21/03/2024

Ο Πίνακας αυτός περιέχει µόνο τα αποτελέσµατα των επιτόπιων πραγµατογνωµοσυνών που διενήργησαν οι γεωπόνοι εκτιµητές του ΕΛ.Γ.Α. στα αγροτεµάχια, όπως αυτά δηλώθηκαν από τους καλλιεργητές τους. Σε καµιά περίπτωση δεν εκφράζει την αποζηµιώσιµη παραγωγή των ζηµιωθέντων αγροτεµαχίων και το ύψος της αποζηµίωσης που προκύπτει από αυτή και δεν δηµιουργεί δέσµευση στον Οργανισµό για καταβολή αποζηµίωσης.

Υπενθυµίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της σχετικής αποζημίωσης είναι:

  • η εµπρόθεσµη, υποβολή από τον παραγωγό Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής στην οποία θα αναφέρονται και οι ζηµιωθείσες καλλιέργειες.

  • η εµπρόθεσµη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.

Πληροφορίες: Ξένος Κωνσταντίνος (2444350100)