Πίνακες πορισμάτων εκτίµησης ζηµιών 2022 (βροχόπτωση – χαλάζι)

   

   Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε τη Δευτέρα, 20/03/2023, τους πίνακες µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από τα ζηµιογόνα αίτια:

 1. ΧΑΛΑΖΙ της 22/08/2022 στις καλλιέργειες παραγωγών της Δ.Κ. Παλαμά
 2. ΧΑΛΑΖΙ της 22/08/2022 στις καλλιέργειες παραγωγών της Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου
 3. ΧΑΛΑΖΙ της 22/08/2022 στις καλλιέργειες παραγωγών της Τ.Κ. Ιτέας
 4. ΧΑΛΑΖΙ της 22/08/2022 στις καλλιέργειες παραγωγών της Τ.Κ. Πετρίνου.
 5. ΧΑΛΑΖΙ της 30/08/2022 στις καλλιέργειες παραγωγών της Δ.Κ. Παλαμά
 6. ΧΑΛΑΖΙ της 30/08/2022 στις καλλιέργειες παραγωγών της Τ.Κ. Βλοχού
 7. ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 01/07/2022 στις καλλιέργειες παραγωγών της Τ.Κ. Βλοχού
 8. ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 05/09/2022 στις καλλιέργειες παραγωγών της Τ.Κ. Μάρκου
 9. ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 05/09/2022 στις καλλιέργειες παραγωγών της Τ.Κ. Γοργοβιτών
 10. ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 14/10/2022 στις καλλιέργειες παραγωγών της Δ.Κ. Παλαμά
 11. ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 14/10/2022 στις καλλιέργειες παραγωγών της Τ.Κ. Μάρκου

   Τα πορίσµατα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων παραγωγών για 10 ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι την 30/03/2023. Κάθε ενδιαφερόµενος παραγωγός µπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσµατα των πραγµατογνωµοσυνών και όποιος διαφωνεί µε αυτά, µπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίµησης µέσα στην παρακάτω προθεσµία των 10 ηµερολογιακών ηµερών.

Χρονικό διάστηµα υποβολής ενστάσεων
Από: 20/03/2023 έως: 30/03/2023

   Ο Πίνακας αυτός περιέχει µόνο τα αποτελέσµατα των επιτόπιων πραγµατογνωµοσυνών που διενήργησαν οι γεωπόνοι εκτιµητές του ΕΛ.Γ.Α. στα αγροτεµάχια, όπως αυτά δηλώθηκαν από τους καλλιεργητές τους. Σε καµιά περίπτωση δεν εκφράζει την αποζηµιώσιµη παραγωγή των ζηµιωθέντων αγροτεµαχίων και το ύψος της αποζηµίωσης που προκύπτει από αυτή και δεν δηµιουργεί δέσµευση στον Οργανισµό για καταβολή αποζηµίωσης.

Υπενθυµίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της σχετικής αποζημίωσης είναι:

 • η εµπρόθεσµη, υποβολή από τον παραγωγό Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής στην οποία θα αναφέρονται και οι ζηµιωθείσες καλλιέργειες.
 • η εµπρόθεσµη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.

   Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

 • 2444350100, Ξένος Κωνσταντίνος (Δ.Κ.Παλαμά, Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, Τ.Κ. Βλοχού, Τ.Κ. Μάρκου, Τ.Κ. Γοργοβιτών)
 • 2444350122, Τζέλλα Ιωάννα (Τ.Κ.Ιτέας)
 • 2444350308, Μαυροπούλου Αφροδίτη (Τ.Κ. Πετρίνου)