Πίνακες κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση της Δομής του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Παλαμά

   Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παλαμά» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Περιφερειακό Επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» για τη στελέχωση της Δομής του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου, μπορούν να ενημερωθούν για την κατάταξή τους ανοίγοντας τα παρακάτω αρχεία: