Διοίκηση

   Ο Δήμος Παλαμά είναι δήμος της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας (Περιφέρεια Θεσσαλίας) με έδρα την πολή Παλαμά. Η συνολική έκταση του Δήμου είναι 382.722 τ.χλμ και ο πληθυσμός του είναι 16.726 κάτοικοι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απογραφής του 2011 (ΦΕΚ 698, Τεύχος Β’, 20-3-2014, σελ. 140) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
   Με το με αρ. 9 εκτελεστικό διάταγμα “Περί της εις δήμους διαιρέσεως της εν τω νομώ Τρικάλων επαρχίας Καρδίτσης” (ΦΕΚ 126, Τεύχος Α’, 1883, σελ. 195-199) η επαρχεία Καρδίτσας διαιρείται σε δεκατρείς δήμους, ένας εκ των οποίων είναι ο Δήμος Τιτανίου, με πρωτεύουσα την πόλη Παλαμά και αποτελείται πό τα χωριά:

 • Παλαμάς,
 • Καλυβάκια,
 • Μάρκο,
 • Παπαρρίζος,
 • Βλοχός,
 • Κουρτίκι,
 • Γουργουβίταις,
 • Μακρυχώρι,
 • Κεραμίδι,
 • Ματαράγκα,
 • Ερμίτσι και
 • Κοσκινάς. 

   Με το νόμο ΔΝΖ’ “Περί συστάσεως δήμων και κοινοτήτων” (4057/1912, ΦΕΚ 58, τεύχος Α’) ορίζονται οι προϋποθέσεις ορισμού ενός δήμου (πρωτεύουσα Νομού ή πόλη με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων), αλλά δεν γίνεται καταγραφή και ρητή αναφορά αυτών. Λίγο αργότερα, με τα με αρ. 7 και 8 βασιλικά διατάγματα “Περί αναγνωρίσεως των δήμων και των κοινοτήτων του νομού Τρικκάλων” και “Περί αναγνωρίσεως κοινοτήτων εν τω νομώ Τρικκάλων” αντιστοίχως (ΦΕΚ 261, Τεύχος Α’, 1912, σελ. 1517-1518) καταργείται ο Δήμος Παλαμά και μετατρέπονται σε κοινότητες όλα τα χωριά που τον αποτελούσαν.
   Ο Δήμος Παλαμά συγκροτήθηκε, σύμφωνα με το νόμο 2539/1997 “Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης”, γνωστός και ως “Πρόγραμμα Καποδίστριας” (ΦΕΚ 244 – τεύχος Α’), άρθρο 1, παράγραφος 22, υποπαράγραφο 22.13, από:

 • το δήμο Παλαμά και τις κοινότητες:
 • Αγίου Δημητρίου,
 • Βλοχού,
 • Γοργοβιτών,
 • Κοσκινά,
 • Μάρκου και
 • Μεταφορμώσεως,

οι οποίοι καταργήθηκαν. Μετέπειτα, σύμφωνα με το νόμο 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87, τεύχος Α), άρθρο 1, παράγραφο 22, υποπαράγραφο 3, ο Δήμος Παλαμά επεκτείνεται και αποτελείται πλέον από από τους δήμους:

 • Παλαμά,
 • Φύλλου και
 • Σελλάνων,

οι οποίοι καταργούνται.

   Σύμφωνα με το άρθρο 4 “Συγκρότηση δήμων – Αντικατάσταση του άρθρου 2 του ν. 3852/2010”, του νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133 – τεύχος Α) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις”, γνωστό πιο απλά με το όνομα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”, με εφαρμογή από 1η Σεπτεμβρίου 2019, το άρθρο 2 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται και πλέον τα τοπικά διαμερίσματα, όπως αναφέρονται παραπάνω, μετονομάζονται σε κοινότητες, ανεξαρτήτως του πληθυσμού τους. Έτσι, από 1η Σεπτεμβρίου 2019, στο Δήμο Παλαμά ανήκουν οι παρακάτω Κοινότητες:

 • Κοινότητα Αγία Τριάδος
 • Κοινότητα Αγίου Δημητρίου
 • Κοινότητα Αστρίτσας
 • Κοινότητα Βλοχού
 • Κοινότητα Γοργοβιτών
 • Κοινότητα Ιτέας
 • Κοινότητα Καλογριανών
 • Κοινότητα Καλυβακίων
 • Κοινότητα Κοσκινά
 • Κοινότητα Λεύκης
 • Κοινότητα Μαραθέας
 • Κοινότητα Μάρκου
 • Κοινότητα Μεταμορφώσεως
 • Κοινότητα Ορφανών
 • Κοινότητα Παλαμά
 • Κοινότητα Πεδινού
 • Κοινότητα Πέτρινου
 • Κοινότητα Προαστίου
 • Κοινότητα Συκεώνας
 • Κοινότητα Φύλλου

 

 Οργανόγραμμα

 Δήμαρχος

 Αντιδήμαρχοι

 Δημοτικό Συμβούλιο

 Κοινότητες

 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης