Διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Λειτουργικές παρεμβάσεις στην πλατεία Ο.Τ. 87 του Παλαμά και στον περιβάλλοντα χώρο της»

   Ενημερωθείτε για την ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Λειτουργικές παρεμβάσεις στην πλατεία Ο.Τ. 87 του Παλαμά και στον περιβάλλοντα χώρο της» ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

 1. Διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ (pdf)
 2. Περίληψη διακήρυξης – ΚΗΜΔΗΣ (pdf)
 3. Διακήρυξη (pdf)
 4. Τεχνική περιγραφή (pdf)
 5. Προϋπολογισμός (pdf)
 6. Τιμολόγιο (pdf)
 7. Τεχνικές προδιαγραφές (pdf)
 8. Ε.Σ.Υ. (pdf)
 9. ΣΑΥ-ΦΑΥ (pdf)
 10. Έντυπο οικονομικής προσφοράς – ΕΣΗΔΗΣ (pdf)
 11. ΤΕΥΔ (pdf)