Διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Διευθέτηση ρέματος Βελά»

   Ενημερωθείτε για την ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Διευθέτηση ρέματος Βελά» ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

 1. Διακήρυξη – Μελέτη – ΤΕΥΔ – ΚΗΜΔΗΣ (pdf)
 2. Διακήρυξη (pdf)
 3. Προκήρυξη ΚΗΜΔΗΣ (pdf)
 4. Τεχνική έκθεση (pdf)
 5. Προΰπολογισμός (pdf)
 6. Τιμολόγιο (pdf)
 7. Γ.Σ.Υ. (pdf)
 8. Σ.Α.Υ. (pdf)
 9. Σ.Α.Υ. Πίνακας (pdf)
 10. Ε Σ Υποχρεώσεων Έργου (pdf)
 11. ΤΕΥΔ (pdf)
 12. Οικονομική προσφορά (pdf)
 13. Φ.Α.Υ. Πίνακας (pdf)