Διακήρυξη δημόσιας σύμβασης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Δημοτική Οδοποιΐα»

   Eνημερωθείτε για την πρόθεση του Δήμου Παλαμά να προβεί σε διενέργεια ανοικτής διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Δημοτική Οδοποιΐα», ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά έγγραφα: