Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «Αναβάθμιση Παιδικού Σταθμού Παλαμά»

   Ενημερωθείτε για την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «Αναβάθμιση Παιδικού Σταθμού Παλαμά» ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

 1. Διακήρυξη – Μελέτη – ΤΕΥΔ – ΚΗΜΔΗΣ ( pdf)
 2. Περίληψη Διακήρυξης ( pdf)
 3. Τεχνικές προδιαγραφές ( pdf)
 4. Τεχνική περιγραφή ( pdf)
 5. Προϋπολογισμός ( pdf)
 6. Τιμολόγιο ( pdf)
 7. Χρονοδιάγραμμα ( pdf)
 8. Ε.Σ. Υποχρεώσεων ( pdf)
 9. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ( pdf)
 10. ΤΕΥΔ ( docx)
 11. ΤΕΥΔ ( odt)

 Σημαντικό! Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ακύρωσης διαγωνισμού (96-2021) (651ΙΩΞΛ-ΩΒΠ) ( pdf)