Δήμαρχος

Δήμαρχος

 


Ο Σωκράτης Δασκαλόπουλος κατάγεται από τον Παλαμά ενώ γεννήθηκε στην Σουηδία. Είναι επιχειρηματίας και δραστηριοποιείται στον κλάδο της συσκευασίας και εξαγωγής αγροτικών προϊόντων στην Βόρεια Ευρώπη και την Αγγλία κατά κύριο λόγο. Μιλάει άπταιστα εκτός τα Ελληνικά, Σουηδικά και Αγγλικά.

Έχει ασχοληθεί στο παρελθόν με την πολιτική σε κεντρικό επίπεδο καθώς υπήρξε 4 φορές υποψήφιος βουλευτής.

Υπηρέτησε στον Ελληνικό Στρατό 1990-92 στο πυροβολικό ως χειριστής Ραντάρ και πυραύλων στην 181 ΜΚΒ ΧΩΚ Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης.

Είναι έγγαμος και έχει δύο παιδιά.

Οι Δήμαρχοι του Παλαμά ανά τους χρόνους

Δήμαρχοι Τιτανίου

#ΕπίθετοΌνομαΠερίοδος
1ΛειβαδίτηςΕυθύμιος1883 - 1895
2ΓκιουλέκαςΚωνσταντίνος1896 - 1904
3ΈξαρχοςΔημήτριος1905 - 1912

Δήμαρχοι Κοινότητας Παλαμά

#ΕπίθετοΌνομαΠερίοδος
1ΜαντέςΔημήτριος1913 - 1916
2ΓκιουλέκαςΚωνσταντίνος1917 - 1920
3ΠαπαδημητρίουΔημοσθένης1921 - 1924
4ΠαπαμαργαρίτηςΔημήτριος1925 - 1928
5ΠαπακυρίτσηςΚωνσταντίνος1929 - 1932
6ΤσατσαρέληςΙωάννης1933
7ΑρμυρόςΒάιος1934 - 1936
8ΣουλιώτηςΕυάγγελος1937 - 1940
9ΓκιουλέκαςΝικόλαος1941
10ΜαντόπουλοςΚωνσταντίνος1942
11ΓκιουλέκαςΝικόλαος1944
12ΤζέλλαςΕυθύμιος1945
13ΜπαρτιώκαςΗλίας1946 - 1948
14ΓκιουλέκαςΝικόλαος1949
15ΣτυλόπουλοςΕπαμεινώνδας1950
16ΤσαρούχαςΑπόστολος1951 - 1953
17ΣτυλόπουλοςΕπαμεινώνδας1954
18ΤσαρούχαςΑπόστολος1955 - 1958
19ΠαπακυρίτσηςΒασίλειος1959 - 1961
20ΣουλιώτηςΕυάγγελος1962 - 1964

Δήμαρχοι Παλαμά

#ΕπίθετοΌνομαΠερίοδος
1ΜαρματζάςΦίλιππος1965 - 1967
2ΚατσιαμπούραςΝικόλαος1967
3ΔιδάγγελοςΠαύλος1967 - 1974
4ΜαρματζάςΦίλιππος1975 - 1978
5ΔιδάγγελοςΓεώργιος1979 - 1982
6ΧαντζιάραςΘεμιστοκλής1983 - 1990
7ΈξαρχοςΚωνσταντίνος1991 - 1998

Δήμαρχοι Δήμου Παλαμά

#ΕπίθετοΌνομαΠερίοδος
1ΈξαρχοςΚωνσταντίνος1998 - 2002
2ΚαραδήμοςΒασίλειος2003 - 2010

Δήμαρχοι Δήμου Παλαμά (Πρόγραμμα "Καλλικράτης")

#ΕπίθετοΌνομαΠερίοδος
1ΠατσιαλήςΚωνσταντίνος2011 - 2014
2ΣακελλαρίουΓεώργιος2014 - 2023
2ΔασκαλόπουλοςΣωκράτης2024 - σήμερα
Αρμοδιότητες Δημάρχου

Σύμφωνα με το άρθρο 58 (κεφάλαιο Γ' "ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ") του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87, τεύχος Α) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης", ορίζονται οι αρμοδιότητες του δημάρχου εως εξής:

1. Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.
Ειδικότερα, ο δήμαρχος:
α) Eκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή.
β) Eκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. H μη εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.
γ) Ορίζει τους αντιδημάρχους, συγκαλεί και προεδρεύει της εκτελεστικής επιτροπής και συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεών της.
δ) Eίναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του δήμου. Ως προϊστάμενος όλου του προσωπικού του δήμου εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.
ε) Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου. στ) Υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο δήμος.
ζ) Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του δήμου.
η) Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
θ) Συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου από μέλη του δημοτικού συμβουλίου, υπαλλήλους του δήμου, υπαλλήλους του δημόσιου τομέα ή ιδιώτες για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων του δήμου, καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους.
2. Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.
3. Σε περίπτωση όπου τα ιδιωτικά συμφέροντα του δημάρχου ή συγγενή του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγκρούονται με τα συμφέροντα του δήμου, ο δήμαρχος υποχρεούται να απέχει και τα αντίστοιχα καθήκοντα ασκεί αντιδήμαρχος ή σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο. Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.
4. Στις περιπτώσεις που ο δήμαρχος εκτελεί αποφάσεις σύμφωνα με τη ρύθμιση του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος, δεν υπέχει αστική, ποινική και πειθαρχική ευθύνη, εφόσον αυτές δεν έχουν ακυρωθεί, ανακληθεί ή ανασταλεί.
5. Ο δήμαρχος δεν θεωρείται υπόλογος κατά την έννοια του άρθρου 25 του π.δ. 774/1980 (ΦΕΚ 189 Α΄), όπως ισχύει, και σε βάρος του επιτρέπεται καταλογισμός μόνο για δόλο ή βαριά αμέλεια.
6. Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 4 και 5 ισχύουν και για τους αντιδημάρχους όταν σε αυτούς ανατίθεται η άσκηση αρμοδιοτήτων του δημάρχου.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 203 "Διατάκτης στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού", παρ.1, του νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133 - τεύχος Α) "Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις":
1. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προη- γούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτού- μενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προ- ηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού».