Γνωστοποίηση πρόθεσης πρόσληψης Ειδικού Συνεργάτη απόφοιτου Α.Ε.Ι. Σχολής Γεωπονίας, Τμήματος φυτικής παραγωγής

   Ενημερωθείτε σχετικά με την πρόθεση του Δ. Παλαμά να προσλάβει με επιλογή ένα (1) Ειδικό Συυνεργάτη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ειδικότερα έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας Δημοτικής Αρχής, απόφοιτου Α.Ε.Ι. Σχολής Γεωπονίας, Τμήματος φυτικής παραγωγής με επαρκείς γνώσεις στα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Δήμου Παλαμά που σχετίζονται με τα θέματα φυτικής παραγωγής και με ειδικότητα γεωργίας και βελτίωσης φυτών και τις συναφείς μελέτες αυτών.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, το αντικείμενο εργασίας, τα τυπικά προσόντα και καταληκτικές ημερομηνίες κατεβάστε τη σχετική ανακοίνωση κάνοντας κλικ εδώ.