Γνωστοποίηση πρόθεσης πρόσληψης Ειδικού Συνεργάτη απόφοιτου Τ.Ε.Ι. Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών

   Ενημερωθείτε σχετικά με την πρόθεση του Δ. Παλαμά να προσλάβει με επιλογή ένα (1) Ειδικό Συυνεργάτη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ειδικότερα έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας Δημοτικής Αρχής, απόφοιτου Τ.Ε.Ι. σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών με επαρκείς γνώσεις στα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Δήμου Παλαμά που σχετίζονται με τα μηχανολογικά έργα και τις συναφείς μελέτες αυτών.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, το αντικείμενο εργασίας, τα τυπικά προσόντα και καταληκτικές ημερομηνίες ενημερωθείτε ανοίγοντας το παρακάτω σχετικό αρχείο: