Αποφάσεις ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Παλαμά

   Με αποφάσεις Δημάρχου ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Παλαμά και μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες σε αυτούς για τη νέα δημοτική περίοδο, που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2023 (αρ. 9, παρ. 4 του ν. 3852/2010, ως αντικαταστάθηκε με το αρ. 6 του ν. 4555/2018),  ως εξής:

 

ανάληψη αντιδημαρχείας παραδοση αντιδημαρχείας