Αποστολή πορισμάτων ενστάσεων ζημιών Δ.Κ. Παλαμά και Τ.Κ. Ορφανών

   Από το Δήμο Παλαμά γίνεται γνωστό ότι από τον ΕΛΓΑ έχουν αποσταλεί τα πορίσματα των ενστάσεων για τις ζημιές από την Πλημμύρα της 19/09/2020 -“ΙΑΝΟΣ” για την Δ.Κ. Παλαμά και την Τ.Κ. Ορφανών.

   Τα παραπάνω πορίσματα είναι οριστικά και κατά αυτών ουδεμία αίτηση ή προσφυγή χωρεί..