Ανακοίνωση – Πρόσληψης ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007

Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2024

 

Ενημερωθείτε για τη πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη στο Δήμο Παλάμά βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007, ανοίγοντας το παρακάτω σχετικό αρχείο:

  1. Γνωστοποίηση πλήρωσης μιας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη (9ΕΕ6ΩΞΛ-ΑΑΓ) ( pdf)