Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος “Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους”

   Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους», συνολικού κόστους (15.675,00 Ευρώ) και συνολικής διάρκειας έως 19 μηνών από την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

   Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) αφορά έναν/μία (1) ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικό Λειτουργό για 10 νοικοκυριά ωφελούμενων – αστέγων.

   Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι την Τετάρτη 14/12/2022 και ώρα 15:30.

   Οι ενδαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τη διαδικασία (στοιχεία επικοινωνίας, ημερομηνίες) ανοίγοντας το παρακάτω αρχείο: