Αιτήσεις αποζημίωσης «DANIEL» και «ELIAS»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 07/06/2024

 

Ο Δήμος Παλαμά ενημερώνει τους Δημότες, των οποίων οι κατοικίες τους έχουν πληγεί αποδεδειγμένα από τις θεομηνίες του Σεπτεμβρίου 2023 “DANIEL” και “ELIAS” και είναι:
– πολύτεκνες οικογένειες, ή
– άτομα με αναπηρία, ή
– άτομα που υπέστησαν αναπηρία (67%) από τραυματισμό στη φυσική καταστροφή,
να καταθέσουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Παλαμά που στεγάζεται προσωρινά στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων (Πατριάρχου Γρηγορίου Ε & Παπάγου), τηλ επικοινωνίας: 2444029095 – 29096.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται καθημερινά από 10 Ιουνίου 2024 μέχρι και 31 Ιουλίου 2024.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 33862/6-5-2019 (ΦΕΚ 1699/Β’/19) κοινή υπουργική απόφαση όπως ισχύει για λοιπές αποζημιώσεις προς τα νοικοκυριά που επλήγησαν, μέσω επιχορήγησης των Δήμων, προβλέπεται:

– η προσαύξηση της οικονομικής ενίσχυσης των πρώτων βιοτικών αναγκών, για πολύτεκνες οικογένειες και άτομα με ειδικές ανάγκες, και
– η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης 4.500€ σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία (67%) από τραυματισμό στην φυσική καταστροφή.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να συνοδεύουν την αίτηση είναι:

α) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους
β) Δελτίο επανελέγχου της Γενικής Δ/νσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής , εφόσον έχει διενεργηθεί αυτοψία από την ΓΔΑΕΦΚ, από το οποίο να προκύπτει ότι η κατοικία του/της αιτούντα/σας επλήγη από την φυσική καταστροφή
γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου (για τις πολύτεκνες οικογένειες)
δ) Απόφαση έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ ή βεβαίωση χορήγηση επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ (για τα άτομα με αναπηρία).

Για τα άτομα που υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω απαιτούνται:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου.
β) Γνωμάτευση – Βεβαίωση Διευθυντή κλινικής νοσοκομείου ΕΣΥ, στην οποία να αναφέρεται ότι ο αιτών ή η αιτούσα υπέστη μόνιμη σωματική βλάβη, η οποία προκλήθηκε εξαιτίας φυσικής καταστροφής.
γ) Γνωμάτευση ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) σε ισχύει, για το είδος της πάθησης, το ποσοστό αναπηρίας και τη διάρκειά της.