Δ.Ε.Υ.Α.Π.

{slider title=”Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Παλαμά (Δ.Ε.Υ.Α.Π.)” open=”false” class=”icon”}

   Σύμφωνα με το αρ. 1  του νόμου 1069/1980 (ΦΕΚ 191 – Τεύχος Α) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 1 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107 – Τεύχος Α) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)», οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παρ. 4 του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ), όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) έχουν κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλες ειδικές διατάξεις του παρόντος, του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

   Η Δ.Ε.Υ.Α. Παλαμά συστάθηκε με το ΦΕΚ 1186 (Τεύχος Β – 27/09/2000), σύμφωνα με το οποίο περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η διοικητική περιφέρεια του Δήμου Παλαμά (αρ. 1, παρ. 3 του Ν.1069/1980).

   Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητας της επιχείρησης, τα οποία εκτελέσθηκαν ή θα εκτελεσθούν με βάση συγκεκριμένες μελέτες, όλοι οι υπόνομοι που υπάρχουν και οι εγκαταστάσεις ακαθάρτων και όμβριων υδάτων, όλοι οι υπόνομοι ή ανοικτοί αγωγοί που εκβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στο δίκτυο, καθώς επίσης και οι μονάδες επεξεργασίας πόσιμου ύδατος και υγρών αποβλήτων και κάθε άλλο στοιχείο που θα παραχωρηθεί από το δήμο (αρ. 8, παρ. 1 του Ν. 1069/1980).

 

{slider title=”Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Ε.Υ.Α.Π.” open=”false” class=”icon”}

   Με την με αρ. 199/2019 Απόφαση της με αρ. 12/2019 συνεδριάσεως (ΑΔΑ: 629ΒΩΞΛ-ΙΘ0) του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Παλαμά (Δ.Ε.Υ.Α.Π.).

   Στις 26 Σεπτεμβρίου 2019, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά, κατόπιν δημοσίας συνεδρίασης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της φανερής ψηφοφορίας, συγκροτήθηκε ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους παρακάτω:

  Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη
# Επίθετο Όνομα Ιδιότητα Επίθετο Όνομα Ιδιότητα
1 Τσίντζας Αθανάσιος Πρόεδρος,
Δημοτικός Σύμβουλος
Ξένος Χρήστος Δημοτικός Σύμβουλος
2 Τσιαδήμος Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος Μοσχόπουλος Απόστολος Δημοτικός Σύμβουλος
3 Τσιάρας Βάϊος Δημοτικός Σύμβουλος Κοντοβάϊος Θωμάς Δημοτικός Σύμβουλος
4 Μπανάσος Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος Φούντα – Κυρίκου Ουρανία Δημοτικός Σύμβουλος
5 Καρακώστας Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος Νασιούλης Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος
6 Καραδήμος Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος Πατσιαλής Βασίλειος Δημοτικός Σύμβουλος
7 Μπουραζάνη Μαλαματένια Δημοτικός Σύμβουλος Σπυρόπουλος Χρήστος Δημοτικός Σύμβουλος
8 Ράγιας Κλεομένης Δημότης Πράππας Ματθαίος Δημότης
9 Μαγαλιού Μαρία Δημότης Γελαδαροπούλου Δήμητρα Δημότης
10 Θα συμπληρωθεί με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εφόσον το μέλος ορισθεί σύμφωνα με τα εκ του νόμου προβλεπόμενα   Εκπρόσωπος εργαζομένων στην επιχείρηση Θα συμπληρωθεί με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εφόσον το μέλος ορισθεί σύμφωνα με τα εκ του νόμου προβλεπόμενα   Εκπρόσωπος εργαζομένων στην επιχείρηση
11 Τσίρας Αναστάσιος Εκπρόσωπος Κοινωνικού Φορέα Γκαζούνης Αλέξανδρος Εκπρόσωπος Κοινωνικού Φορέα

   Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου, λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου (παρ.3 άρθρο 3, Ν.1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.4483/17 και την παρ.2 του άρθρου 348 του Ν.4512/18 και αντικαταστάθηκε εκ νέου από το άρθρο 99 του Ν.4604/19) καθώς και με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

{slider title=”Αρμοδιότητες Δ.Ε.Υ.Α.Π.” open=”false” class=”icon”}

   Σύμφωνα με το το ΦΕΚ 1186 (Τεύχος Β – 27/09/2000), περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης Δ.Ε.Υ.Α. Παλαμά είναι η διοικητική περιφέρεια του Δήμου Παλαμά (αρ. 1, παρ. 3 του Ν.1069/1980).

   Σύμφωνα με το αρ. 1  του νόμου 1069/1980 (ΦΕΚ 191 – Τεύχος Α) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 1 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107 – Τεύχος Α) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)», οι Δ.Ε.Υ.Α., εντός της περιοχής αρμοδιότητάς τους, είναι υπεύθυνες για:

  1. την παραγωγή και διανομή στους καταναλωτές του προϊόντος που καλείται «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία,
  2. τη συλλογή των λυμάτων από τους εγκεκριμένους καταναλωτές του οικείου ή των οικείων Δήμων και την παραγωγή του προϊόντος που καλείται «επεξεργασμένα αστικά λύματα, κατάλληλα για ασφαλή διάθεση στο περιβάλλον», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία,
  3. τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των έργων υδροληψίας, έργων επεξεργασίας νερού, δικτύων μεταφοράς νερού, δικτύων διανομής ύδρευσης, δικτύων αποχέτευσης ακάθαρτων και ομβρίων υδάτων, μονάδων επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων, διατάξεων διάθεσης του προϊόντος της περίπτωσης β΄, καθώς και μονάδων επεξεργασίας και διάθεσης του υπολείμματος των ανωτέρω διαδικασιών επεξεργασίας της περιοχής αρμοδιότητάς τους.

 

{/sliders}