Β. Παπακυρίτση 4, Παλαμάς Καρδίτσας, 43 200 Τηλ. Κέντρο: 24443-50-118, Γραφείο Δημάρχου: 24443-50-116

Αποφάσεις ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Παλαμά

   Με αποφάσεις Δημάρχου ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Παλαμά και μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες σε αυτούς για τη νέα δημοτική περίοδο, που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2023 (αρ. 9, παρ. 4 του ν. 3852/2010, ως αντικαταστάθηκε με το αρ. 6 του ν. 4555/2018),  ως εξής:

 

ανάληψη αντιδημαρχείας παραδοση αντιδημαρχείας